Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Woda przemysłowa

Oceny ryzyka dla separatorów mokrych
Przepisowo. Bezpiecznie. Komfortowo.

Od sierpnia 2017 roku obowiązuje 42. rozporządzenie do federalnej ustawy o kontroli emisji zanieczyszczeń (BImSchV). Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich wyparnych wież chłodniczych, ale także do operatorów separatorów mokrych. 42. rozporządzenie BImSchV stanowi nie tylko wytyczne urzędowe. Rozporządzenie wymaga obowiązkowego zastosowania i prowadzenia dokumentacji.

Ustawowo określone zobowiązania dla operatorów separatorów mokrych

  • Sporządzenie oceny ryzyka wraz z planem działań na wypadek przekroczenia wartości granicznych jeszcze przed uruchomieniem układu przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje higieniczne
  • Prowadzenie dziennika zakładowego oraz dokumentowanie pobierania próbek
  • Regularne badania laboratoryjne wody użytkowej z odpowiednim potwierdzeniem
  • Ustalenie wartości referencyjnych dla obciążenia drobnoustrojami
  • Kontrola układu co 5 lat przez rzeczoznawcę lub akredytowaną jednostkę inspekcyjną

Zapewnimy działanie Twoich separatorów zgodnie z wymogami prawa

Przed uruchomieniem instalacji wymagane jest przeprowadzenie oceny ryzyka z udziałem osoby posiadającej kompetencje merytoryczne w zakresie higieny. Proces ten jest opisany w dyrektywie  VDI 2047-2 i jest prowadzony z zastosowaniem standardowych metod oceny ryzyka (np. TRBS i TRGS 400).
Po wnikliwym sprawdzeniu instalacji nasz zespół ekspertów sporządzi kompleksową ocenę zagrożenia wraz z analizą i oceną ryzyka.
Korzystając z innowacyjnej techniki endoskopowej, badamy kanały wentylacyjne i wykrywamy niebezpieczne złogi jeszcze przed powstaniem obciążenia drobnoustrojami powyżej dopuszczalnej granicy.

Które separatory mokre nie są objęte wymogami 42. rozporządzenia BImSchV?

  • Separatory mokre, w których woda użytkowa ma przez cały czas wartość pH na poziomie maksymalnie 4 lub wartość pH na poziomie minimum 10.
  • Separatory mokre, w których spaliny po wyjściu z oddzielacza są rozgrzewane przez co najmniej 10 sekund do minimum 72 stopni Celsjusza, co zapewnia odprowadzenie spalin suchych.
  • Separatory mokre, które pracują wyłącznie z wodą świeżą w trybie przepływowym.
x