Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

42 rozporządzenie do federalnej ustawy o kontroli emisji zanieczszczeń

Wyparne wieże chłodnicze, chłodnie kominowe i separatory wilgoci będą w przyszłości bardziej nadzorowane

Wszędzie, gdzie magazynowana jest ciepła woda czają się Legionelle – czy to w rurociągach wodnych, instalacji klimatyzacyjnej czy też w pływalniach. Niewielka ilość tych bakterii może wystarczyć, aby wywołać ciężkie zapalenie płuc. Instytut im. Roberta Kocha szacuje ilość zachorowań w Niemczech na około 6.000 do 10.000 przypadków rocznie. Szacunkowe dane z CAPNETZ (Kompetenznetz Ambulant Erworbene Pneumonie) wychodzą jeszcze dalej; od 15.000 do 30.000 zapaleń płuc w ciągu roku, których nie nabawiono się w szpitalu. Tym sposobem należałoby przyjąć, że 4 % zapaleń płuc w Niemczech, których nie nabawiono się w szpitalu spowodowały infekcje Legionellą. Śmiertelność przy tym szacuje się na rząd wartości do 10 %. Należy zatem wyjść z założenia, że jest to w zaokrągleniu kwota 3.000 przypadków śmiertelnych w ciągu roku. Odpowiada to rocznej ilości ofiar śmiertelnych w Niemczech w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Rząd Federalny uchwalił nowe rozporządzenie ws. Legionelli
Aby zminimalizować niebezpieczeństwo rozprzestrzenia się Legionelli, jak na przykład w Bremie albo w Warstein, rząd federalny w dniu 23 marca 2017 uchwalił nowe rozporządzenie ws. walki z Legionelle. Zgodnie z 42 rozporządzeniem do federalnej ustawy o kontroli emisji zanieczyszczeń (BImSchV) wyparne wieże chłodnicze, chłodnie kominowe i separatory wilgoci powinny być teraz lepiej nadzorowane. Rozporządzenie opiera się w większej części na dyrektywie VDI 2047 karta 2. Rozporządzenie ma być uchwalone w dniu 12 maja 2017 przez Bundesrat, a już w cztery tygodnie później wejść w życie.

Obowiązek zgłaszania nowych i istniejących instalacji
Zgodnie z projektem 42 rozporządzenia do federalnej ustawy o kontroli zanieczyszczeń (BImSchV) istnieją teraz konkretne wytyczne dla higienicznie niezawodnej eksploatacji wyparnych wież chłodniczych, chłodni kominowych i separatorów wilgoci.
Między innymi rozporządzenie przewiduje obowiązek zgłaszania wszystkich nowych i istniejących instalacji. W przypadku wybuchu epidemii Legionelle lokalne urzędy mogą szybciej i efektywniej zlokalizować miejsce wybuchu epidemii. Jest to ogromnie ważne, ponieważ w sytuacji kryzysowej liczy się każda sekunda. Zahamowanie epidemii ma przy tym pierwszeństwo przed poszukiwaniem przyczyn i kwestią odpowiedzialności. A tylko kiedy zródła epidemii szybko zostaną zidentyfikowane, zarządcy instalacji mogą zostać wezwani do użycia biocydów.

Niebezpieczeństwo czai się praktycznie wszędzie
Woda używana jest do chłodzenia w wielu procesach technicznych, jak np. centra obliczeniowe i produkcja artykułów spożywczych. Ilość koniecznych do tego celu instalacji wyparnych wież chłodniczych oceniana jest w Niemczech na ok. 50.000. Stanowią one ryzyko bycia źródłem infekcji Legionelli. Woda obiegowa posiada optymalną temperaturę dla rozmnażania się bakterii i ze względu na swój kontakt z atmosferą oferuje bogate żródło pokarmu.
Zagrożenia i niebezpieczne dla zdrowia skutki oddzaiływania na organizm Legionelli opisane zostały w dyrektywie VDI 2047 i rozszerzone w VDI 4250 karta 2. Ze strony VDI prowadzone są już również prace nad dyrektywą dot. zarządzania na wypadek wybuchu epidemii.

Neue Legionellenverordnung ist rechtsverbindlich
Um die Gefahr solcher Legionellen-Ausbrüche wie beispielsweise zuletzt in Bremen oder Warstein zu minimieren, hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)  die 42. Verordnung über Verdunstungskühlanlagen und Nassabscheider (42. BImSchV.) veröffentlich. Sie trat bereits am 19. August 2017 in Kraft und beinhaltet zahlreiche neue Pflichten und Vorgaben für die Anlagenbetreiber. Grundlage der Verordnung ist die VDI 2047, Blatt 2. Allerdings ist sie als gesetzliche Verordnung nicht nur eine Richtlinie. Sie muss zwingend umgesetzt und dokumentiert werden.

Anzeigenpflicht für neue und bestehende Anlagen
Die 42. BImSchV beinhaltet konkrete Vorgaben für einen hygienisch einwandfreien Betrieb von Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern.
Unter anderem gibt es jetzt eine Anzeigenpflicht für alle neuen und bestehenden Anlagen. Im Falle eines Legionellenausbruchs können die lokalen Behörden so den Austragungsort schneller und effektiver lokalisieren. Das ist immens wichtig. Denn im Ernstfall zählt jede Sekunde. Eindämmung hat hier Vorrang vor Ursachenforschung und Haftungsfragen. Und nur wenn die Ausbruchsquellen schnell identifiziert werden, können die Betreiber zum Biozid-Einsatz aufgefordert werden.

Die Gefahr lauert praktisch überall
Wasser wird in vielen technischen Prozessen, wie in Rechenzentren oder in der Lebensmittelproduktion zur Kühlung verwendet. Die Zahl der hierfür notwendigen Verdunstungskühlanlagen wird in Deutschland auf rund 50.000 geschätzt. Sie bergen das Risiko, zur Quelle von Legionellen-Infektionen zu werden. Denn das umlaufende Wasser hat eine für die Vermehrung dieser Bakterien optimale Temperatur und bietet aufgrund seines Kontakts mit der Atmosphäre ein reiches Nahrungsangebot.
Die Gefahren und die gesundheitsschädlichen Wirkungen von Legionellen werden in der Richtlinie VDI 2047 und erweitert in der VDI 4250 Blatt 2 beschrieben. An einer Richtlinie zum Ausbruchsmanagement wird von Seiten des VDI ebenfalls bereits gearbeitet.

x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolis@aqua-concept.pl